Genom att testa en mjukvara eller en webbtjänst kan man försäkra sig om att produkten eller tjänsten håller rätt kvalitet. Testningen kan också ge en objektiv och oberoende bild av mjukvaran eller webbtjänsten, vilket kan hjälpa företaget förstå de risker som är förenade med implementeringen av denna. Under ett test kör man en applikation i syfte att hitta eventuella buggar i applikationen, samt för att kontrollera att produkten eller tjänsten är redo att användas.

Generellt sett undersöker man följande egenskaper under testet:

  • att applikationen uppfyller den kravspecifikation som styrt dess design och utveckling
  • att den på ett korrekt sätt svarar på alla möjliga typer av inmatning
  • att den utför sina funktioner inom en rimlig tidsgräns
  • att den kan köras i sin avsedda miljö
  • att den är tillräckligt användbar
  • att den åstadkommer det resultat som dess intressenter önskar

Även för den mest okomplicerade applikation du kan föreställa dig är antalet möjliga tester egentligen obegränsade. Därför fokuserar man på de tester som är genomförbara inom den givna tidsramen med de resurser som finns tillgängliga. Testningen är en stegvis process eftersom varje bugg som åtgärdas kan leda till att nya buggar upptäcks eller skapas. Testerna kan ge objektiv information om en applikations kvalitet samt vilka riskerna är att fel uppstår.

Agil testning

Agil testning är en metod för mjukvarutestning som bygger på principerna för agil mjukvaruutveckling. Vid agil testning involveras alla medlemmar i det agila teamet, där testarna bidrar med sina specialkunskaper. Detta görs för att säkerställa att man levererar det affärsvärde som kunden önskar och att man arbetar i en hållbar arbetstakt.

Inom agil utveckling är testningen inte en separat fas, utan snarare en integrerad del av mjukvaruutvecklingen, tillsammans med själva kodningen. Agila team använder sig av ett tänk där hela teamet inkluderas för att upprätthålla kvaliteten på den mjukvaruprodukt som utvecklas. Testerna bidrar med sin expertis för att få fram exempel på önskat beteende av slutanvändarna (kunderna), och arbetar tillsammans med utvecklarna för att omvandla dessa till körbara specifikationer som styr kodningen.

Såväl testning som kodning sker stegvis och interaktivt, och varje funktion byggs på tills den tillför tillräckligt mycket värde för att släppas ut i produktion. Agil testning omfattar alla olika typer av testning. Till skillnad från andra metoder för testning fokuserar man inom agil testning på att omedelbart korrigera fel, snarare än att vänta till slutet av projektet innan man gör detta. På så vis uppskattar man att kostnaderna minskar.

Automatiserad testning

I takt med att verksamheten växer, använder man sig i större utsträckning av mjukvarubaserade verktyg för testning, vilka hjälper till att lösa de utmaningar som teamet ställs inför och i slutändan kan snabba upp processen. Ofta använder man sig också av funktioner för samarbete och automatiserad eller anpassad rapportering, samt försöker hitta olika sätt att undvika dubbelarbete. Ett exempel på ett verktyg som används för testautomatisering av webbtjänster är SOAP UI.

Kurser och certifiering inom test

International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) är den största certifieringsorganisationen i världen för test. ISTQB har tagit fram en teststandard som utgör en slags kvalitetsmärkning för testare. Om du som är testare eller testledare vill få denna kvalitetsstämpel för att stiga i aktning och bekräfta din kompetens kan du examineras och få den internationella ISTQB-certifieringen.

Konsultbolag1 erbjuder också möjligheten till ISTQB-certifiering för dig som vill jobba med agil testning. Bägge dessa certifieringar finns också tillgängliga som fristående tentamen. Förutom två certifieringskurser, håller de också påbyggnadskurser samt utbildning inom testledning och agil test. Du erbjuds tre olika baskurser inom test: “Effektiv testmetodik”, “Acceptans på riktigt” och “Testautomatisering med SOAP UI”. Genom att gå kurser tar du del av kvalitetssäkrad kompetensutveckling.

Test av mjukvara och webbtjänster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *